Kontext

Emoční inteligence. Proč je důležitá

Téma duševního zdraví je v dnešní době velmi aktuální a jeho významnou součástí je celosvětový nárůst úzkosti a deprese u dospívajících. Tento vývoj lze přičíst mnoha příčinám, ale mezi ně patří například klimatická krize, pandemie COVID-19 a její důsledky a také rodinné prostředí. To vše znamená - mladí lidé potřebují pomoc, aby se dokázali vypořádat se všemi těmito vnějšími faktory, které ovlivňují jejich zcela reálný, individuální život.

Projekt Humanity se snaží tyto potřeby řešit cestou vzdělávání. Konečným cílem projektu je podpořit vyšší úroveň emoční inteligence mládeže, která jim pomůže vyrovnat se s přemírou emocí, jež se pravděpodobně objeví v důsledku dříve zmíněných situací.

V článku "Vztah mezi emoční inteligencí a depresí/úzkostí: Systematický přehled a metaanalýza" Seyedeh Tahereh Miranzadeh, Mohammadreza Azizi a Zahra Rezaei Ardani zjistili autoři významnou negativní korelaci mezi emoční inteligencí (EI) a depresí i úzkostí, což znamená, že vyšší úroveň emoční inteligence je spojena s nižší úrovní deprese a úzkosti.

Ačkoli je vztah mezi EI a depresí a úzkostí složitý a mnohostranný, existují důkazy, které naznačují, že rozvoj silných dovedností EI může být prospěšný pro duševní zdraví a pohodu, jako např.:

Emocionální regulace: Lidé s vysokou EI jsou schopni lépe regulovat své emoce, což jim může pomoci zvládat stres a negativní zážitky. Na druhou stranu jedinci s nižší EI mohou mít potíže se zvládáním svých emocí, což vede k pocitům přetížení, bezmoci a beznaděje, které jsou běžně spojovány s depresí a úzkostí.

Empatie: EI zahrnuje také schopnost vcítit se do emocí a perspektivy druhých. Lidé, kteří jsou vysoce empatičtí, mohou lépe chápat a podporovat své blízké, kteří se potýkají s problémy v oblasti duševního zdraví, a mohou s větší pravděpodobností sami vyhledat pomoc, když ji potřebují. Naproti tomu jedinci, kteří postrádají empatii, se mohou cítit izolovaní a odloučení od ostatních, což může zhoršovat pocity deprese a úzkosti.

Sociální podpora: EI je také spojena s rozvojem a udržováním pozitivních sociálních vztahů, které mohou chránit před depresí a úzkostí. Lidé s vysokou EI bývají lepšími komunikátory a řešiteli problémů, což jim může pomoci budovat a udržovat podpůrná přátelství a vztahy. Naopak jedinci s nižší EI mohou mít potíže navázat kontakt s druhými lidmi nebo se mohou zapojit do nezdravých vztahových vzorců, což může přispívat k pocitu osamělosti a izolace.

Důvodem, proč se projekt Humanity zaměřuje na mladé lidi (ve věku 15-24 let), je jejich vstup do dospělosti. Přechod ze školního života do dospělosti nebyl nikdy jednoduchý a hlavními obtížemi jsou hledání zaměstnání, dosažení ekonomické a domácí nezávislosti a osobnostní růst. Například zvýšená izolace a omezená sociální interakce v souvislosti s pandemií Covid-19 stále odhaluje své negativní dopady na mladé lidi. Zlepšením dovedností mladých lidí z EI jim chceme zajistit slibnou budoucnost. Doufáme, že díky tomu, že budou umět regulovat emoce a projevovat porozumění, budou mít dospívající a dospívající generace méně potíží na pracovišti, v osobních vztazích, při zakládání rodiny atd.

Sledujte vývoj projektu HUMANITY na:
https://humanity-project.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/YouHumanityProject

Instagram: https://www.instagram.com/youhumanity/