Партньори

Асоциацията е доброволна организация с нестопанска цел, действаща на територията на Чешката република и в други държави с юридическо лице съгласно чешкото законодателство. Организацията е отворена за всички физически лица и институции, независимо от тяхната политическа, социална, религиозна или друга ориентация. Международният образователен център GEMS е създаден през 2011 г. с фокус върху осигуряването на международен опит на младите хора, съгласно нашето мото: "В училище получаваш уроци, а след това изпит. В живота получаваш тест, а след това уроци." IEC GEMS е отворен за всички млади хора, а също и за младежки работници и учители, без никаква дискриминация, със специална подкрепа за младежи, идващи от среда в неравностойно социално положение, също и за тези от институционална грижа. IEC GEMS е член на фондация "Анна Линд" и член на мрежата Youth4media. Организацията е със седалище в Прага, но си сътрудничи на национално и регионално равнище с организации в селските райони.

Италианският клон на Дружеството за системна динамика (наричан по-долу "клон") е основан с идеята да бъде италиански клон на международното Дружество за системна динамика (наричано по-долу "Дружество"), с цел да подкрепя всички дейности, извършвани от Дружеството, за разпространение и популяризиране на подхода на системното мислене и методологията на системната динамика на национално ниво. Дружеството се състои от група експерти, консултанти и предприемачи, които се интересуват от динамиката на системите по различни начини:

  • Взаимодействие и установяване на официални и оперативни връзки с други сродни асоциации и изследователски групи, както на национално, така и на европейско равнище, а също и с научни органи и асоциации, свързани с други дисциплини;
  • Насърчаване на провеждането на семинари, работни срещи, конференции и други инициативи за изследвания, проучвания и обучение с цел насърчаване на обмена на знания и опит между експерти по методологията на системната динамика и подобни и/или алтернативни подходи.
  • Участие в регионални, национални и европейски предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на съвременното общество, като се обръща специално внимание на изучаването и анализа на социалните проблеми, околната среда, социално-икономическото и културното развитие;
  • Проучване, разработване, анализ на въздействието и оценка на политики/стратегии, свързани с организационни и социални промени, споделяне на придобития опит и на този, който с течение на времето е узрял сред всички практикуващи методологията В момента SYDIC наброява повече от 50 италиански сътрудници от цяла Италия и чужбина и над 200 членове, които не са официално асоциирани.

Сред тях има многобройни водещи учени от италианската академична и научна общност (изследователски центрове и университети в Рим, Милано, Болоня, Торино, Неапол, Генуа, Флоренция, Палермо и др.), чиито знания и умения варират от инженерни науки и бизнес мениджмънт до социални и природни науки.

Асоциацията AKTYVISTAI е основана през 2013 г. със седалище в Каунас, Литва. През последните години асоциацията насърчаваше основно развитието на младежта, мобилността на младите хора и насърчаването на активното участие, за да разпространява идеите за устойчиво развитие, както и да популяризира неформалното образование като инструмент за междукултурно обучение и саморазвитие. Нагласата на организацията включва да бъдем АКТИВНИ, ПОЗИТИВНИ и да се наслаждаваме на живота.
Целта на AKTYVISTAI е да координира всички действия по начин, който да позволи на нейните членове да използват свободно своите умения и опит за осъществяване на идеите си. Те подкрепят хората да се чувстват мотивирани и обединени и да участват в събития, обучения и други дейности.

НПО NEST Берлин е организация за насърчаване и изпълнение на международни проекти за постигане на социална промяна. Заедно с партньорите си от мрежата ние подкрепяме възрастни и младежи, като функционираме като център за европейски проекти - от разработването на проекта до проучването и изпълнението му. По този начин NEST участва активно в разработването и управлението на международни проекти във всички сектори на "Еразъм+" (младежи, възрастни, професионално образование и обучение, училища, спорт), както и в H2020, AMIF и EuropeAid. Освен това, като надеждна организация за доброволчески дейности, чрез Европейския корпус за солидарност и други международни младежки програми, NEST редовно участва в изпращането и приемането на млади хора от цяла Европа и Африка.

Асоциация Мундус България е организация, която работи в мрежа с Associacion Mundus (ES). Асоциация Мундус България е създадена, след като нейният екип почувства необходимостта да разшири дейността си в чужбина и реши да предприеме създаването на нова структура, за да разпространи по-добре ценностите и принципите на ЕС сред по-голям брой индивидуални учащи се, както и да консолидира усилията им за работа в полза на благосъстоянието на обществото. Стремежът е да се разшири работата в мрежата и да се включат колкото се може повече организации от различни държави, за да се разпространят навсякъде същите граждански ценности, които те споделят.

Сдружение "Център за женско и младежко предприемачество" е организация с нестопанска цел, основана през март 2008 г., от 13 години насам, ние сме неполитическа организация и работим с цел овластяване на младежта, правата на човека, предприемачеството, селското стопанство, туризма, жената, демокрацията, насърчаване на мира и интеграцията между хората с различен произход, като им помагаме да придобият знания за различните традиции и култури, развивайки тяхната толерантност и приемане. Дейности: Децентрализирано сътрудничество в различни сектори: дейности в областта на демокрацията, околната среда, обучението по предприемачество, местното икономическо развитие, социалните грижи, социалното приобщаване, образователните и културните дейности, като се обръща специално внимание на жените, младежите и защитата на правата на човека -Подкрепа и съдействие на местни, регионални и национални инициативи за борба с домашното насилие -Дейности за повишаване на осведомеността в местните, регионалните и националните общности относно правата на човека, равнопоставеното участие на жените в политиката с участието на мъжете в гражданите и насърчаването на европейската интеграция -Дейности за посредничество и подкрепа за изграждането на активно гражданско общество на местно равнище -Проучване, анализ и публикуване на документи за условията на обществото и социалните нужди.