За проекта

ЧОВЕЧЕСТВО ще се заеме с въпроса, като започне от лицата, отговорни за образованието на младите хора, и ще се съсредоточи върху предоставянето на инструменти и подкрепа, от които се нуждаят преподавателите, младежките работници и помощният персонал, за да насърчават ЕПИ сред младите хора. Освен това чрез системното мислене обучаваните ще могат да правят връзки между различните ситуации от ежедневието, да схващат универсалните социални правила и динамика, които са в основата на тяхното развитие, и да имат някакво общо разбиране за това как се развиват социалните отношения. Комбинацията от тези две различни дисциплини (емоционална интелигентност и системно мислене), които имат много общи точки, които трябва да бъдат открити и на които да се разчита, е един от най-важните иновативни аспекти на проекта. Освен това партньорите разглеждат ЕИ с иновативен подход, защото:

1) Те възнамеряват да осигурят обучение за педагози, младежки работници и възпитатели, за да насърчават ЕПИ както като възрастни, изправени пред предизвикателства, така и като възпитатели. Те прилагат подход "360 градуса", при който пътищата могат да се срещнат.

2) Те възнамеряват да насърчат ЕПИ сред младежите (на възраст 15-24 години), за да повишат емоционалното им развитие. За тази цел партньорите възнамеряват да обучават и подкрепят педагозите и младежките работници, които са в пряк контакт с тях всеки ден.

3) Те имат за цел да насърчават подход, основан на общността, като включват както преподаватели, така и учащи се в цялата образователна програма.

4) Те също така ще изготвят материали, чувствителни към многообразието (културно, социално-икономическо и в рамките на индивидуалното функциониране): с акцент върху младежите в риск, ниско социално-икономическо ниво на техния произход или произход в неравностойно положение.

5) Новите въпроси, свързани с Програмата до 2030 г., също ще бъдат интегрирани в разглежданите измерения и в разработените практически дейности.